tiistai 1. marraskuuta 2022

Saksan kaasun hintajarru

Kaasun ja lämmön hintajarru kotitalouksille ja kaikille muille kuluttajille (paitsi RLM -mittarit ja kaasuvoimalaitokset)

(Saksan hallituksen asettaman valmistelutyöryhmän mietinnöstä, Saksan hallituksen sivuilta) 

Joihinkin kotitalouksiin ja pk -yrityksiin kaasun hintakriisi vaikuttaa jo nyt vakavasti. Lämmityskauden jatkossa on odotettavissa merkittävää kuormituksen kasvua, joka ylittää moninkertaisesti muiden kotitalouksien kuormituksen. Tämä vaatii kaasuasiakkailta nopeaa ja merkittävää helpotusta, jota ei ole olemassa olevilla teknisillä mahdollisuuksilla mahdollista toteuttaa ripeästi. Lisäksi toimittajat saavat ennakkomaksuja vastaavan määrän. Tämän torjumiseksi perustetaan kaksivaiheinen hätäapuohjelma, josta vastaavat kaasuntoimittajat.

Molempien vaiheiden toteuttamisen kannalta on ratkaisevan tärkeää, että tavarantoimittajat voivat toteuttaa toimenpiteet nopeasti, laillisesti ja ilman omia riskejä. Valtion tulee suunnitella säännökset siten, että oikeudellisia riskejä ei synny erityisesti valtiontukien arvioinnissa.


Vaihe 1: Kertamaksu joulukuussa 2022

Kaasu- ja kaukolämpöasiakkaiden äärimmäisen rasituksen, joka on moninkertainen verrattuna kaasulla lämmittämättömien kotitalouksien rasituksiin, ottamiseksi vastaan ​​kaasuasiakkaat saavat joulukuussa 2022 kertamaksun, joka perustuu kulutukseen ennakkomaksuna syyskuussa 2022 perustuviin laskuihine. Tämä kertamaksu toimii taloudellisena siltana kaasun hintajarrun säännölliseen käyttöönottoon asti.


Kertamaksun toteuttamiseksi nopeasti komissio suosittelee seuraavaa menettelyä:


Valtio ottaa vastuulleen kaikkien kaasun vakiokuormitusprofiiliasiakkaiden 2 ja kaukolämpöasiakkaiden sekä kaikkien rekisteröintitehomittausten (RLM) kaasuasiakkaiden, paitsi teollisuus- ja voimalaitoksia, vastaavan ennakkomaksun.


Lisäksi liittovaltion hallitus korvaa tavarantoimittajille vastaavien ennakkomaksujen summan viimeistään 1.12.2022 mennessä. Ennakkomaksujen siirtoa vuokranantajilta käsitellään BGB :n 560 § : n 3 momentin mukaisesti joulukuun lausunnossa.


Nopeaa käsittelyä varten tavarantoimittajat on vapautettava kaikista asiakkaitaan koskevista tiedotusvelvollisuuksista, lomakkeista ja määräajoista jne .


Asiakkaiden ennakkomaksun keskeyttämisen edellytyksenä on, että tavarantoimittajat saavat maksun ajoissa 1.12.2022 mennessä.


Keskuslämmitystä lämmitettävissä kerrostaloissa ja asuntoyhdistyksissä ( WEG ) ei useinkaan ole suoraa sopimussuhdetta toimittajan ja asukkaan välillä, vaan vuokranantaja tai isännöitsijä toimii välittäjänä. Näissä tapauksissa toimittaja tietää vain koko rakennuksen kulutuksen. Näissä tapauksissa kertamaksu hyvitetään vuokralaisen käyttökulutilille joulukuussa 2022. Tästä on ilmoitettava vuokralaiselle hyvissä ajoin kirjallisesti tai sähköisesti.


Jakoavain on analoginen avaimen kanssa, jolla kaasukustannukset jaettiin aiemmin asunnoille.


Saatu alennus on ilmoitettava tuloveroilmoituksessa ei-käteisenä etuna. Korkeimpia mahdollisia korvauksia olisi sovellettava. Arviointivelvollisuus ei johdu pelkästään alennuksesta.


Vaihe 2: Kaasun ja lämmön hintajarru maaliskuusta 2023 alkaen

Kaasun 12 ct/kWh :n takuubruttohinta, joka sisältää kaikki valtion määräämät hintakomponentit 3 kaasun kulutusehdolle, vaimentaa kaasuasiakkaiden taakan kehitystä. Sopimuksessa sovittu energiahinta koskee loppuosaa kiintiön ylittävästä kulutusmäärästä. Kaasun ja lämmön hintajarru tulee voimaan 1.3.2023 ja päättyy aikaisintaan 30.4.2024. Se saapuu asiakkaalle käsirahalla.


Kiintiö on 80 prosenttia kulutuksesta, johon syyskuun 2022 ennakkomaksu perustui. Saatua summaa ei tarvitse maksaa takaisin, vaikka todellinen kulutus poikkeaisi vuoden lopussa hyväksytystä määrästä. Näin ollen täysi energiansäästökannustin säilyy ja jokainen säästetty kWh alentaa laskun määrää toimitussopimuksessa sovitulla energiahinnalla.


Kaasun ja lämmön hintajarrun kuukausimäärä asiakkaille, joiden käyttöhinta on takuuhinnan yläpuolella, lasketaan seuraavasti:


Alennus = (yksittäinen työhinta - takuuhinta) * ehdollinen / #vähennykset

Kaasun hinnan nousu vaikuttaa myös kaukolämpöasiakkaisiin, joten myös heille tulisi ottaa lämmön hintajarru käyttöön. Lisäksi otetaan käyttöön kaasun hintaa vastaava kaukolämmön takuubruttohinta 9,5 ct/kWh 80 prosentin kiintiössä.


Voimalaitos ilmoittaa valtion virastolle kohtuullisessa ajassa etukäteen puolivuotisilmoituksen hyvitettävästä hyvityksestä. ↵ Liittovaltion hallituksen tulee ryhtyä tehokkaisiin toimenpiteisiin väärinkäytösten välttämiseksi, erityisesti mitä tulee sopimusjärjestelyihin, joilla pyritään korottamaan alennusta.


Keskuslämmityskerrostaloissa alennus maksetaan kiintiöstä samalla tavalla kuin yksittäisten asuntojen osalta, joka lasketaan kullekin toimitussopimukselle/mittarille aikaisempien ennakkomaksujen perusteella. Siksi vuokranantajan tulee siirtää alennus asunnoille tai asukkaille. Jakoavain on analoginen avaimen kanssa, jolla aiemmin jaettiin kaasukustannukset asunnoille sähkölaskussa. Sama menettely koskee taloyhtiöiden ( WEG ) hallinnoimia kerrostaloja.


On selvitettävä, miten voidaan luoda edellytykset, jotta budjettikohtainen vähimmäiskiintiö ja tuetun kiintiön yläraja voidaan toteuttaa. Tämä on välttämätöntä kaasun hintajarrun sosiaalisesti tasapainoiselle suunnittelulle. Tällä  tavalla kerätyt tiedot ovat merkityksellisiä myös kohdistettujen hintavakautus- ja avustustoimenpiteiden kannalta kriisin edetessä.


Hintajarrusta saatu alennus on ilmoitettava tuloveroilmoituksessa ei-käteisenä etuna. Korkeimpia mahdollisia korvauksia olisi sovellettava. Arviointivelvollisuus ei johdu pelkästään alennuksesta.


Jos Euroopan tasolla ryhdyttäisiin toimiin kaasun tukkuhintojen alentamiseksi, kaasun ja lämmön hintajarrun vaikutus mukautuisi automaattisesti. Euroopan interventioiden seurauksena mahdollisesti laskeneet tukkuhinnat johtavat työvoimahintojen laskuun ja vastaavasti valtion tuen laskuun. Esitetty toimenpide on siten täysin yhteensopiva eurooppalaisten toimenpiteiden kanssa ja säilyttää kannustimen kaasun säästämiseen. Suosittelemme, että liittohallitus pyrkii eurooppalaisiin toimiin osallistuessaan järjestelmään, joka sisältää tässä hahmotellun säästökannustimen.


Liitännäistoimenpiteet

Luodaan kyky maksaa sosiaalisesti eriytettyjä suoria maksuja liittovaltion hallituksen toimesta.

Asiantuntijakomissio näkee hinnoittelujärjestelmien ulkopuolisten yksityis- ja yrityskuluttajien kohdennetun korvauksen sosiaalisesti eriytetyillä suorilla maksuilla pohjimmiltaan hyvänä mekanismina. Tällainen lähestymistapa ei ole tällä hetkellä mahdollinen, koska vastaavaa valtion infrastruktuuria ei ole. Oikeusperusta olisi siksi luotava mahdollisimman nopeasti ja pantava täytäntöön toiminnallisesti. Yksityishenkilöille meneillään oleva lainsäädäntöprosessi vuoden 2022 verolain verolain muuttamisesta tarjoaa oikean mahdollisuuden mahdollistaa tällaiset kohdistetut suorat maksut tulevaisuudessa. Täällä, suunnitellussa uudessa §139b voidaan tarjota lisäominaisuuksia mahdollistamaan kohdennettu erottelu eri kuluttajaryhmien välillä.


Avustusrahasto vuokralaisten ja omistajien suojelemiseksi

Kertamaksumallin lisäksi perustetaan avustusrahasto kaasun ja kaukolämmön hinnoista johtuvia vaikeuksia varten ajalle 1.1.2022-28.2.2023. Tämä hätäapurahasto koostuu kahdesta osasta:


Toisaalta koroton maksuvalmiustuki asunto-osakeyhtiöille, jotka haluavat maksaa vuokralaisilleen ennakkotukea kaasun ja kaukolämmön äärimmäisen hinnankorotusten sattuessa  esim. vuokralaisille, joiden ennakkomaksut (vähennys) neljännellä vuosineljänneksellä ja tammi/helmikuussa 2023 ylittävät ehdotetun kertamaksun

Toisaalta tuesta vuokralaisille ja omistajille, joihin erityishinnankorotukset vaikuttavat jo ennen tätä ajanjaksoa ja joita suunniteltu malli ei ole riittävästi suojannut.

Liittovaltion hallitus päättää vaikeustapauksen määrittelystä ja hätäapurahaston täytäntöönpanosta.


Asumistuki Plus

Hätäapua on jatkettava, kunnes liittovaltion hallituksen ehdottama asumistuki ja asumistuki voidaan tosiasiallisesti hallinnoida täysimääräisesti ja kansalaisten korvausvaatimukset on maksettu.


Samalla jo eduskuntakäsittelyssä oleva asumistukilainsäädäntö on saatava valmiiksi viipymättä, jotta tammikuusta 2023 alkaen vähintään kaksi miljoonaa ihmistä saisi myös laissa säädetyt lämmityskustannustuet asumistukena. Lämmitys-, ilmastointi- ja CO2 - komponenttien ehdotettuja summia on jälleen korotettava merkittävästi lämmityskustannusten valtavan kohoamisen vuoksi. Asumistukitoimistot tarvitsevat välitöntä henkilöstölisäystä hakemusruuhkan voittamiseksi ja maksujen oikea-aikaisuuden mahdollistamiseksi.


Avustusrahasto sosiaalipalvelujen tarjoajille

Kaasun hintajarrun mekaniikka tarkoittaa sitä, että energiakustannukset sosiaalipalvelujen tarjoajille (sairaalat, hoitolaitokset, kuntoutusklinikat, sosiaalitavaratalot jne. )) 2023 tulee jatkossakin olemaan selvästi niiden arvojen yläpuolella, joihin jälleenrahoituksen palkitsemis- ja kulukorvausmääräykset perustuivat. Nämä kustannussäästökannustimet voitaisiin saavuttaa vain lyhyellä aikavälillä rajoittamalla tarjontaa, mitä ei voida pitää sosiaalisesti perusteltuna. Sosiaalinen infrastruktuuri on keskeinen osa yleishyödyllisiä palveluja, ja se on turvattava kriisissä, jotta heikossa asemassa olevista ihmisryhmistä huolehditaan. Pitkiä neuvotteluja ja välimiesmenettelyjä jälleenrahoitusvaihtoehdoista palveluntarjoajien ja maksajien välillä tulee välttää, jotta voidaan tehokkaasti estää likviditeetin pullonkaulat, maksukyvyttömyydet ja palvelurajoitukset. Rahastoa hallinnoivat sosiaaliturvan maksajat.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti